วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

วิสัยทัศน์


"มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย" ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสาร มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสาร อีกทั้งยังยึดมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหลักธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


พันธกิจ


  1. สร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ดีให้ผู้ถือหุ้น
  2. พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและตลาดใหม่
  3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยคมให้ได้รับการยอมรับในทุกภาคส่วน
  4. เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถในการทำงานและความผูกพันของพนักงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

กลยุทธ์

“นำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมการสื่อสาร ผสมผสานกับประสบการณ์อันเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อการทำประโยชน์ ในการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ประชาชน เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและสังคมที่แข็งแกร่งและมั่นคง”

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่