รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ที่ ชื่อ จำนวนหุ้น %
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 450,870,934 41.14
2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 83,991,500 7.66
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 66,197,580 6.04
4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 21,582,426 1.97
5. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. 20,624,000 1.88
6. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 15,830,000 1.44
7. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 15,520,000 1.42
8. นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 13,525,500 1.23
9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 12,268,800 1.12
10. นายวิชัย มิตรสันติสุข 10,000,000 0.91
11. CHASE NOMINEES LIMITED 9,616,000 0.88
12. NORBAX, INC. 9,227,400 0.84
13. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 8,301,500 0.76
14. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 8,160,500 0.74
15. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 6,879,000 0.63
16. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6,476,900 0.59
17. นายกิตติ งามมหรัตน์ 6,008,300 0.55
18. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 5,595,300 0.51
19. UBS AG HONG KONG BRANCH 5,560,000 0.51

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 07/04/2559 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD

ปฏิทินกิจกรรม

10 ต.ค. 2559 - 09 พ.ย. 2559
ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 3/2559

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่