การประชุมผู้ถือหุ้น

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:
เอกสาร ดาวน์โหลด
วีดีโอบันทีกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 2)
เอกสารแนบ 2. รายงานประจำปี พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 3, 4 และ 9)
เอกสารแนบ 3. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 6)
เอกสารแนบ 4. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตาแหน่ง (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 7)
เอกสารแนบ 5. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 6. บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และสำเนาประกาศ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2556 (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 11)
เอกสารแนบ 7. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ 12. หนังสือมอบฉันทะ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ ค.
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่