การประชุมผู้ถือหุ้น

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 2)
เอกสารแนบ 2. รายงานประจำปี พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 3, 4 และ 9)
เอกสารแนบ 3. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 6)
เอกสารแนบ 4. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตาแหน่ง (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 7)
เอกสารแนบ 5. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 6. บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และสำเนาประกาศ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2556 (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 11)
เอกสารแนบ 7. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ 12. หนังสือมอบฉันทะ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ ค.
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่