สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรอย่างรอบคอบ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2558 เป็นปีที่บริษัทเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน และเป็นปีแห่งความสำเร็จทางด้านการสร้างความยั่งยืน การพัฒนาธรรมาภิบาลจากระดับประเทศ ไปสู่ระดับอาเซียน จากการที่บริษัทยังสามารถรักษามาตรฐาน การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยได้ในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการประกาศผล Corporate Governance Report (CGR) ประจำปี 2558 และที่บริษัทภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง คือ การได้รับ รางวัล ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก และเป็น 1 ใน 2 บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนนพัฒนา โดดเด่นที่สุดในปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น (Board of the Year) ติดต่อกัน เป็นครั้งที่ 3 ส่งผลให้บริษัทได้รับการประกาศเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับการประกาศให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รางวัลเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าพันธกิจของกรรมการในการขับเคลื่อน ด้านธรรมาภิบาลนั้นประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่อระบบการบริหารจัดการของบริษัท

ทางด้านการประกอบธุรกิจ บริษัทเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนทางภูมิสังคมในประเทศ ทำให้ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง บริษัทได้ลงทุนสร้างดาวเทียมดวงใหม่เพิ่มเติมคือ ดาวเทียม ไทยคม 8 ซึ่งมีกำหนดส่งขึ้นสู่วงโคจร ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 โดยในขณะนี้ บริษัทสามารถปิดการขายช่องสัญญาณ ดาวเทียมไทยคม 8 ได้แล้วจำนวนหนึ่ง ส่วนดาวเทียมไทยคม 7 ซึ่งมีช่องสัญญาณ 14 ช่องสัญญาณ บริษัทได้ทำการ ขายไปเต็มจำนวนแล้ว ดังนั้นภารกิจทางด้านธุรกิจที่สำคัญในปี 2558 นอกเหนือจากการสร้างรายได้จากดาวเทียม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6 คือการขยายธุรกิจบนดาวเทียมไทยคม 8 ให้ได้ มากที่สุด โดยบริษัทจะยังคงพยายามที่จะรุกตลาดใหม่ๆ ต่อไป แม้ที่ผ่านมาจะประสบความยากลำบากในการขายในพื้นที่ เหล่านี้ อาทิเช่น กลุ่มประเทศแอฟริกา อันสืบเนื่องมาจากการมีคู่แข่งในพื้นที่จำนวนมาก แต่บริษัทได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ในการขายใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะขยาย การให้บริการในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือไปจากบริการโทรคมนาคมเดิมที่ให้บริการอยู่ อาทิเช่น บริการทางด้าน Mobility และบริการ Digital Life เป็นต้น และหวังว่าจะประสบความสำเร็จในปี 2559 นี้

ทางด้านการเงิน ปี 2558 ยังเป็นปีที่บริษัทสามารถสร้างความเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังคงมีรายได้ และกำไรเติบโตเพิ่มขึ้น แม้ว่าต้องเผชิญกับความผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ จะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างรอบด้าน และได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินมาให้คำแนะนำในการดำเนินการ ทางด้านการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินการต่อไปได้โดยได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยที่สุด

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนและความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่า คณะกรรมการจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรอย่างรอบคอบ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และบริษัทจะมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท ให้ทำงานเป็นทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตรและแน่นแฟ้น เปิดโอกาสให้ทุกคน คิดใหม่ ทำใหม่ ตามแนวทางนโยบาย Digital Economy และพร้อมเผชิญความท้าทายที่จะมีความสลับซับซ้อน มากขึ้นในอนาคต

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่