ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (งบรวม)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นตัวเลขต่อหุ้น

  2556
(ปรับปรุง)
2557
(ปรับปรุง)
2558 9M2559
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 11,880 12,310 12,943 9,238
รายได้จากการขายและบริการ 9,992 11,893 12,453 8,903
กำไรขั้นต้น 4,161 4,852 5,099 3,618
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 2,091 1,998 2,981 2,039
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,128 1,601 2,122 1,725
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 4,026 5,110 5,758 4,187
สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม  28,427 31,888 33,592 31,981
หนี้สินรวม  12,138 14,603 15,481 12,997
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  16,289 17,285 18,111 18,984
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.90 1.77 1.83 2.77
อัตราส่วนเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.75 0.84 0.85 0.54
อัตรากำไรขั้นต้น 42% 41% 41% 41%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 21% 17% 24% 23%
EBITDA Margin 40% 43% 46% 47%
อัตรากำไรสุทธิ 11% 13% 17% 19%
อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน 4% 5% 6% 8%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 8% 10% 12% 14%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.03 1.46 1.94 1.57
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 14.18 15.41 16.14 16.94

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ปฏิทินกิจกรรม

10 ต.ค. 2559 - 09 พ.ย. 2559
ระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศ (silent period) ไตรมาส 3/2559

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่