Fact Sheet

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:

THAICOM
ไตรมาสที่ 3/2559

ขนาดไฟล์: 518 KB.

ดาวน์โหลด PDF

THAICOM
ไตรมาสที่ 2/2559

ขนาดไฟล์: 509 KB.

ดาวน์โหลด PDF

THAICOM
ไตรมาสที่ 1/2559

ขนาดไฟล์: 426 KB.

ดาวน์โหลด PDF

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่