ความเป็นมาของบริษัท

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:
เดือน รายละเอียด
มกราคม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านรูปี แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3 ล้านหุ้นๆ ละ 1 รูปี ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อให้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก (VSAT) และให้บริการให้คำปรึกษา

พฤษภาคม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ตามเวลาท้องถิ่น ณ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งตรงกับเช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ตามเวลาในประเทศไทย) บริษัทได้ ประสบความสำเร็จในการจัดส่งดาวเทียมดวงใหม่ คือ THAICOM 8 ขึ้นสู่วงโคจร โดยจะประจำอยู่ในตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งดาวเทียมดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานประมาณ 16 ปี ประกอบด้วยย่านความถี่ KU-Band จ านวนรวม 24 ทรานสพอนเดอร์ มีพื้นที่ให้บริการ (Footprint) ครอบคลุมประเทศไทยและประเทศภูมิภาคอินโดจีน จำนวน 12 ทรานสพอนเดอร์ และอีก 12 ทรานสพอนเดอร์ที่เหลือ จะสามารถให้บริการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียใต้ และ/หรือ ทวีปแอฟริกา (Switchable Coverage)

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่