ความเป็นมาของบริษัท

ไทยคมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย โดยการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านนวัตกรรมดิจิตอลและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 
 
ปี:
เดือน รายละเอียด
มกราคม

วันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด (ไอพีไอ) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 30 ล้านรูปีอินเดีย แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 รูปีอินเดีย ซึ่งได้ชำระแล้วทั้งจำนวน โดยบริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100

มีนาคม

วันที่ 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,074,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 5,371,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

และในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 712 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

เมษายน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 บริษัทประกาศความสำเร็จในการลงนามในสัญญาระยะยาว เพื่อเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมกับกลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ (Forever Group) ผู้นำธุรกิจสื่อและผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Direct to Home ของประเทศเมียนมาร์ เพิ่มอีก 5 ทรานสพอนเดอร์ จากเดิมที่ใช้อยู่ 3 ทรานสพอนเดอร์ การลงนามในสัญญาดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการเพิ่มปริมาณการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมของบริษัท และเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมที่เพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับการเติบโตที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมบรอดคาสต์และสื่อในภูมิภาคอาเซียน

พฤษภาคม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำกัด (ไอพีเอ็นแซด) ได้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 8.51 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็น 3.20 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ไอพีเอ็นแซด ได้จ่ายคืนเงินลดทุน จำนวน 5.32 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนมิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 (ตามเวลาประเทศไทย) บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวดขนส่งฟอลคอน 9 ของบริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น ณ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยดาวเทียมไทยคม 8 ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความพร้อมในด้านปริมาณช่องสัญญาณดาวเทียมและการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ โดยเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HD) และความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra HD)

มิถุนายน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301: 2012 (Business Continuity Management System: BCMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจากสถาบัน British Standard Institution (BSI) เพื่อรับรองว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีการเตรียมความพร้อม และมีแผนฉุกเฉินในการป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถดำเนินภารกิจสำคัญในการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องในทุกสภาวการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทไทยที่มีความโดดเด่นประจำปี 2559 จากนิตยสาร FinanceAsia นิตยสารการเงินการลงทุนที่ได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับการจัดอันดับ 2 ด้าน คือ อันดับ 3 ใน “Best Mid-Cap”และ อันดับ 4 ใน“Best CSR” จากการสำรวจความคิดเห็นในกลุ่มนักลงทุนและนักวิเคราะห์ชั้นนำ โดยได้เป็นบริษัทไทยที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการดำเนินงานและการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแสดงถึงภาวะผู้นำในธุรกิจดาวเทียม

กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ “Investor’s Choice Award 2016” ครั้งที่ 3 ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่สามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์เต็ม 100% ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2556-2559) สะท้อนเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด และมีการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ทั้งในด้านการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้น

สิงหาคม

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ลงนามในสัญญาการให้บริการบนดาวเทียมไทยคม 8 กับบริษัท ไอพีเอ็ม จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโทรทัศน์ดาวเทียมชั้นนำของประเทศไทย ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นดาวเทียมที่มีความต้องการสูง (Hot Bird) ณ ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งมีดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 และไทยคม 8 ให้บริการร่วมกัน

ผลการทบทวนอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ ประจำปี 2559 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด บริษัทยังคงถูกจัดอันดับที่ระดับ “A-”ติดต่อกันเป็นปีที่สาม โดยอันดับดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจสื่อสารดาวเทียมเพียงรายเดียวในประเทศไทยและผู้นำในตลาดดาวเทียมแบบบรอดแบนด์ที่ให้บริการครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงกระแสเงินสดที่เพียงพอ และความยืดหยุ่นทางการเงินที่ดี ในส่วนของแนวโน้มอันดับเครดิตยังคงอยู่ที่ “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันและการรักษาผลงานดำเนินงานที่ดีและมีเสถียรภาพเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

กันยายน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 บริษัทร่วมมือกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเป็นผู้นำเทรนด์ใหม่ของรายการโทรทัศน์ที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการในแบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยเตรียมเปิดบริการแอพพลิเคชั่น “Kantana Play” ที่พร้อมให้บริการความสนุกครบทุกองศาฉบับพกพาบนสมาร์ทดีไวซ์ก่อนการออกอากาศรายการ The Face Thailand Season 3 โดยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทดีไวซ์ดังกล่าว ถือเป็นเทรนด์ของธุรกิจบรอดคาสต์แห่งอนาคต ที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงคอนเทนต์เพิ่มเติม จากรายการโทรทัศน์ที่รับชม หรือมีส่วนร่วมได้บนสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเล็ต เป็นต้น

ตุลาคม

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด (ไอพีสตาร์) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 บริษัทประกาศความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงในสัญญากับบริษัท อินโฟแซท จำกัด (Infosat) ผู้นำการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ Direct-to-Home (DTH) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศลาว) โดยไว้วางใจเลือกใช้สัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 เพื่อถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำกัด (ไอเอสซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงนามในสัญญาการจัดซื้อดาวเทียม (Satellite Procurement Contract) กับบริษัท ไชน่า เกรท วอลล์ อินดัสทรี คอร์ปอเรชั่น (China Great Wall Industry Corporation) ผู้จัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรชั้นนำของประเทศจีน มีมูลค่าการจัดซื้อ 208 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,280 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจรายหนึ่งให้เป็นผู้ดำเนินโครงการดาวเทียม โดยพันธมิตรดังกล่าวจะเช่าช่องสัญญาณทั้งหมด รวมถึงจะขำระเงินค่าบริการล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระค่าก่อสร้างดาวเทียม ทั้งนี้ ดาวเทียมดวงใหม่จะช่วยเพิ่มรายได้และรองรับการให้บริการด้านบรอดแบนด์ และ Mobility ในเอเชีย-แปซิฟิก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการราวปลายปี 2562

พฤศจิกายน

บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2556-2559) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016: CGR)

ธันวาคม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด (ทีซีจีเอส) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปิดกิจการของบริษัท สเปซโคด แอล แอล ซี (สเปซ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยสเปซได้ชำระเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ ทั้งนี้สเปซเป็นบริษัทย่อยที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 โดยบริษัทได้ปรับโครงสร้างกลุ่มโดยการโอนย้ายการดำเนินงานดังกล่าวไปไว้ภายใต้บริษัทย่อยอื่นเพื่อลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน

Investor Kits

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ เอกสารนำเสนอต่างๆ ได้ที่นี่